Wara Warta

menulis berdasarkan pendapat pengalaman dan refrensi

KAMI PUNYA BANYAK DATABASE CARI ATAU BACA ARTIKEL YANG LAINYA

Selasa, 11 Juni 2013

Iman Kepada Qadha dan Qadar

Iman kepada takdir adalah salah satu dari pokok keimanan,tidak di anggap sah iman seseorang tanpa beriman kepadanya.
KONSEP QADA DAN QADAR

Keperluan kepada konsep qada dan qadar di dalam Islam adalah:

- Menisbahkan kepada Allah Taala di atas segala yang berlaku di dunia ini.

- Beriman bahawa hanya Allah Taala yang memiliki kuasa mutlak menentukan urusan di dunia ini.

- Menyedarkan bahawa manusia itu lemah dan perlu kepada bantuan Allah Taala.

- Hikmah qada dan qadar disembunyikan dari pengetahuan hamba adalah supaya seseorang hamba itu sentiasa berusaha dan taat kepadaNya.


PERINGATAN

Peringatan daripada dalil hadis di bawah ini dapat mengingatkan kepada kita tentang bahayanya mempersoalkan dan memanjang-manjangkan perbincangan mengenai qada dan qadar ini tanpa sebab tertentu. Sebab itulah kebanyakkan para tok guru kita cuba mengelakkan diri dari berbicara mengenai qada dan qadar ini secara panjang lebar terutamanya kepada masyarakat awam.

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:

Apabila disebut tentang qadar maka diamlah…

(Riwayat Tabrani dan Abu Nuaim).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dari Umar bin Khatab tentang pertanyaan malaikat Jibril,Rasulullah bersabda;

>Malaikat Jibril berkata ;"Engkau benar." Dalil-dalil yang menginformasikan tentang takdir ALLAH dan yang memerintahkan untuk mengimaminya sangat banyak,di antaranya adalah firman ALLAH Ta'ala:

> (QS.Al-Qamar; 49).

Firman ALLAH yang lain:

> (QS.Al-Ahzab;38)

Firman ALLAH yang lain:

> (Qs.Al-Anfal;42 )

ALLAH juga berfirman :

> (QS.Al-Furqan;2 )

ALLAH berfirman yang lain;

> (QS.Al-A'la;3 )

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Thawus,beliau berkata;"Saya bertemu dengan shahabat Rasulullah mereka berkata; Segala sesuatu sudah ditentukan,"dan dia berkata lagi;Saya mendengar Abdullah bin Umar berkata;Setiap sesuatu sesuai dengan takdir (ketentuan),termasuk lemah dan kekuatan (seseorang)atau kekuatan dan lemahanya."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah,beliau berkata; "Orang-orang musyrik Quraisy mendebat Rasulullah tentang takdir,kemudian turun ayat;> (QS.Al-Qamar ;48-49 ).

Dalil-dalil yang menunjukkan ilmu ALLAH,Kehendak penciptaan-Nya juga merupakan dalil yang menujukkan Kekuasan (takdir)-Nya. Sebab takdir mengandung keimanan terhadap ilmu ALLAH,kehendak dan ciptaan-Nya.

SEKILAS SEJARAH PEMAHAMAN TAKDIR;

Iman kepada takdir ALLAH adalah salah satu dasar keimanan.AL-QUR'AN dan Hadits Nabi telah menjelaskan pula bahwa bekerja dan berusaha (untuk merealisasikan sebuah keinginan ) juga merupakan bagian dari takdir.Beliau juga memberikan kecaman kepada umatnya yang mendustakan takdir dan menentang syariat.

Rasulullah pernah sangat marah besar sehingga mukanya merah padam seakan-akan tergelupas sebuah delima dari pipinya,ketika beliau mendapatkan para shahabatnya pada suatu hari berdebat tentang takdir.

Beliau bersabda: > Atau > (HR.Tirmidzi)

Setelah itu,para sahabat mengikuti petunjuk dan arahan Nabinya,tidak ada satupun dari mereka yang berani berdebat dalam masalah takdir,baik dalam masalah kehidupan Nabi ataupun sesudahnya.

IMAN KEPADA KEHENDAK ALLAH YANG MENYURUH DAN KEKUASAANNYA YANG BERLAKU.

Prinsip ini menetapkan untuk beriman kepada kehendak ALLAH yang konprehensif dan kekuasaannya yang berlaku.

Apa yang dikehendaki ALLAH maka terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya,tak akan terjadi.Tidak ada gerak dan diam dalam langit dan bumi ini kecuali dengan kehendak-Nya,tidak terdapat sesuatu dalam kerajaan-Nya kecuali terjadi atas kehendak-Nya.

ALLAH berfirman;> Qs.At-Takwir; 29 ).

Firman ALLAH yang lain; > (QS.Al-An'am:111 ) Dan ALLAH berfirman;> (QS.Al-An'am: 112 ) ALLAH berfirman juga;> (QS.Yasin;82). Dan ALLAH berfirman dalam ayat yang lain;> (QS.Al-An'am; 39 )

Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani berkata sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hajr Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari: "Jalan untuk mengetahui bab ini (takdir) adalah ketundukan terhadap apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah,tidak berpedoman pada akal dan analogi.Siapa meninggalkan ketundukan ini maka ia akan sesat dalam lautan kebingungan,tidak akan sampai pada ketenangan hati,karena takdir termasuk di antara rahasia ALLAH ,hanya ALLAH saja yang dapat mengetahuinya,mencegahnya dari pengetahuan otak manusia dan ilmu pengetahuan.Nabi yang diutus ,juga malaikat terdekat-Nya tidak mengetahuinya." Ath-Thahawi rahimahullah berkata; Pada dasarnya, takdir adalah rahasia ALLAH tentang penciptaan-Nya,tidak diketahui oleh malaikat terdekat-Nya dan tidak pula Nabi yang di utus-Nya.Mendalami takdir akan mendatangkan kehinaan,keharaman dan melampaui batas.Hati-hatilah dalam masalah ini,baik dalam teorinya,pemikirannya atau bisikan-bisikan tentangnya.ALLAH telah menutup ilmu tentang takdir ini dari pengetahuan hamba-Nya dan mencegah mereka dari mengetahuinya. ALLAH berfirman ;> (QS.Al-Anbiya ;23 ),.........


Qada Dan Qadar

Qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman yang wajib dipercayai dan diimani oleh setiap orang Islam. Penjelasan mengenai qada dan qadar ini ada dibicarakan di dalam kitab-kitab aqidah dan perbincangannya agak panjang dan adakalanya begitu susah untuk difahami oleh kebanyakkan orang terutamanya bagi sesiapa yang baru menjejakkan kaki dalam perbincangan ilmu aqidah secara mendalam.

Sememangnya perkara aqidah ini memerlukan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Para ulama mengatakan bahawa adalah tidak harus sama sekali untuk bertakliq di dalam persoalan aqidah. Saya berharap dengan tulisan ringkas ini akan memberikan kefahaman yang sempurna kepada semua pembaca pada persoalan qada dan qadar ini. InsyaAllah.
ERTI DAN BAHAGIAN QADA DAN QADAR

Qada bermaksud pelaksanaan. Adapun qadar bermaksud sukatan.Terbahagi kepada dua bahagian iaitu: Qada Mubram dan Qada Muallaq.

Qada Mubram: Adalah ketentuan Allah Taala yang pasti berlaku dan tidak dapat dihalang oleh sesuatu apa pun. (Contoh: Mati pasti akan berlaku).Firman Allah Taala bermaksud:

Dan pada sisi Allah Taala jua kunci-kunci semua yang ghaib.

(Surah al-Anaam: ayat 59).

Qada Muallaq: Adalah ketentuan yang tidak semestinya berlaku bahkan bergantung kepada sesuatu perkara. (Contoh: Panjang umur bergantung kepada menghubungkan silaturrahim dan amal kebajikan yang lain). Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:

Tidak boleh ditolak qadar Allah Taala melainkan doa. Dan tiada yang boleh memanjangkan umur melainkan membuat baik kepada ibubapa.

(Riwayat Hakim, Ibnu Hibban dan Tarmizi).


SEMUA PERKARA DI DALAM PENGETAHUAN ALLAH TAALA

Kedua-dua jenis qada di atas ini adalah di dalam pengetahuan Allah Taala. Firman Allah Taala bermaksud:

Dan pada sisi Allah Taala jua kunci-kunci semua yang ghaib.

(Surah al-Anaam: ayat 59).

Segala perbuatan hamba adalah diketahui oleh Allah Taala melalui ilmu-ilmuNya. Hanya ianya terlindung dan tidak diketahui oleh hamba-hambaNya yang lemah. Kerana itulah kita disuruh untuk sentiasa berusaha dan taat kepadaNya kerana kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita nanti.


ANTARA BENTUK KETAATAN

Antara bentuk ketaatan adalah dengan berdoa kepada Allah Taala. Dengan berdoalah seseorang hamba itu akan merasakan dirinya lemah dan berhajat atau memerlukan kepada Allah Taala. Firman Allah Taala bermaksud:

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Aku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Surah al-Baqarah: ayat 186).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:Doa merupakan otak kepada ibadat.

(Riwayat at-Tarmizi).


SENTIASA BERUSAHA DAN BERDOA

Setelah diketahui bahawa segala usaha dan doa dari hamba akan didengar dan diambil kira oleh Allah Taala maka dengan sebab itulah perlunya seseoarang hamba itu untuk sentiasa berusaha dan berdoa. Namun segala usaha dan doa ini sudah tentulah di dalam kuasa dan ilmu Allah Taala. Kerana itulah ada dinyatakan bahawa manusia hanya berusaha dan berdoa tetapi Allah Taala jualah yang menentukannya. Disebabkan manusia tidak mengetahui qada dan qadarnyalah maka manusia perlu kepada usaha dan doa. Firman Allah Taala bermaksud:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Surah ar-Rad: ayat 11).


PLEASE SUBSCRIBE GAN CHANNEL KAMI.!!!

thanks if u comments

Back To Top